Vaša privatnost je važna, zato savetujemo svim korisnicima Basic Shop web shop stranice (www.basicshop.rs) da pažljivo pročitaju Polisu privatnosti i informišetu se.

Basic Shop ceni poverenje koje ste nam dali. Basic Shop poštuje privatnost članova i posetilaca i obavezu čuvanja podataka o ličnosti shvata ozbiljno i svaku informaciju koju ostavite tretiraćemo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Na ovoj stranici možete pronaći sledeće informacije:

 • Identitet rukovaoca;
 • Šta je podatak o ličnosti;
 • Svrha prikupljhanja podataka o ličnosti;
 • Način prikupljanja podataka o ličnosti;
 • Koje tipove ličnih podataka prikupljamo;
 • Osnovna prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti;
 • U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke;
 • Kako koristimo Vaše lične podatke;
 • U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima;
 • Rok čuvanja podataka o ličnosti
 • Koja su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo.

1. IDENTITET RUKOVAOCA PODACIMA

Basic Shop
Save Kovačević 53b, 24000 Subotica, Srbija
Matični broj: 66482375
PIB: 112979144
Broj telefona: 060/150.12.55
Kontakt: info@basicshop.rs

2. ŠTA JE PODATAK O LIČNOSTI

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

3. SVRHA PRIKUPLJANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Svrha prikupljanja i obrade Vaših podataka o ličnosti se odnosi na izvršenje ugovornih obaveza iz ugovora o kupovini.

4. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Podatke o ličnosti prikupljamo na sledeće načine:

• Direkno od Vas, kada nam dostavite Vaše podatke, kada nam se obratite putem poštanskog operatera, ili nam se obratite elektronskim putem, ili nam se obratite telefosnkim putem, ili stupite u kontakt sa nama putem društvenih mreža
• Automatski prilikom korišćenja Basic Shop web shop stranice. Kako bismo prikupili informacije kada pristupate Basic Shop web shop stranici mi ili naše partnerske firme u naše ime upotrebljavamo tzv „cookie“. Informacije koje se automatski prikupljaju ovim putem mogu uključiti: Vašu IP adresu, naziv Vašeg računara, operativni sistem, browser, informacije o konekciji putem koje pristupate Basic Shop web shop stranici. Takođe možemo koristiti druge softvere za praćenje količine poseta, merenje dužine posete i kretanje po Basic Shop web shop stranici i drugih parametara.

5. KOJE TIPOVE LIČNIH PODATAKA PRIKUPLJAMO

U zavisnosti od svrhe obrade podataka o ličnosti od Vas će biti zatraženi određeni podaci. Kada kreirate porudžbinu na Basic Shop web shop stranici ili se registrujete ili kontaktirate Basic Shop putem elektronske adrese, ili stupite u kontakt sa Basic Shop web shop službom prodaje putem četa ili telefonskim putem, ukoliko želite da odustanete od ugovora, izvršite zamenu ili zatražite povrat uplaćenih sredstava ili se prijavite na Basic Shop newsletter ili se prijavite da primate drugu vrstu Basic Shop promotivnih i informativnih poruka, od Vas mogu biti zatraženi podaci:
ime i prezime; adresa stanovanja; mesto i poštanski broj; broj telefona; elektronska pošta; pol; datum rođenja; broj računa za povrat sredstava.

6. OSNOVNA PRAVA I OBAVEZE U VEZI SA OBRADOM PODATAKA O LIČNOSTI

Vaša zakonska prava u vezi sa prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti su:
• Pravo na pristup podacima o ličnosti;
• Pravo na ispravku i dopunu podataka o ličnosti;
• Pravo na brisanje podataka o ličnosti;
• Pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti;
• Pravo na prigovor obrade podataka o ličnosti;

Podnošenje bilo kojeg, gore navedenog, zahteva se vrši slanjem na elektronsku adresu: info@basicshop.rs

Pravo na pristup podacima o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i sledeće informacije:

 1. O svrsi obrade;
 2. O vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuje;
 3. O primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
 4. O postojanju prava da zahteva ispravku ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;
 5. O pravu da podnese pritužbu Povereniku;
 6. Dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti, ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose;
 7. O postojanju postupka automatskog donošenja odluke, uključujući oblikovanje profila i u tim slučajevima svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose.

Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva pristup ličnim podacima koji se odnose na njega a koje Basic Shop obrađuje. Po prijemu zahteva Basic Shop će u najkraćem roku poslati obaveštenje da je zahtev zaprimljen. Basic Shop će lice koje je podnelo zahtev za pristup ličnim podacima obavestiti o realizaciji zahteva najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Pravo na ispravku i dopunu podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od Basic Shop-a zatraži da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.
Po prijemu zahteva Basic Shop će u najkraćem roku poslati obaveštenje da je zahtev zaprimljen. Basic Shop će lice koje je podnelo zahtev za pristup ličnim podacima obavestiti o realizaciji zahteva najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Pravo na brisanje podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva od Basic Shop-a da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu. Basic Shop je dužan da bez nepotrebnog odlaganja podatke izbriše u sledećim slučajevima:
• Kada podaci o ličnosti nisu više potrebni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
• Kada lice na koje se podaci o ličnosti odnose opozove datu saglasnost a nema drugog pravnog osnova za obradu;
• Kada lice na koje se podaci o ličnosti odnose podnese prigovor na obradu a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
• Kada lice na koje se odnose podaci o ličnosti prigovara obradi podataka o ličnosti za potrebe direktnog marketinga.
Po prijemu zahteva Basic Shop će u najkraćem roku poslati obaveštenje da je zahtev zaprimljen. Basic Shop će lice koje je podnelo zahtev za pristup ličnim podacima obavestiti o realizaciji zahteva najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti

Lice na koje se odnose podaci o ličnosti ima pravo da od Basic Shop-a zahteva da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Basic Shop-a ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:
• Ukoliko lice na koje se odnose podaci o ličnosti osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava Basic Shop-u proveru tačnosti podataka o ličnosti;
• Ukoliko je obrada nezakonita, a lice na koje se odnose podaci se protivi brisanju ličnih podataka i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
• Ukoliko Basic Shop-u podaci o ličnosti nisu više potrebni za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
• Ukoliko je lice na koje se odnose podaci o ličnosti podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Basic Shop-a pretežu nad interesima tog lica.
Po prijemu zahteva za ograničenje obrade podataka o ličnosti Basic Shop će u najkraćem roku poslati obaveštenje da je zahtev zaprimljen. Basic Shop će lice koje je podnelo zahtev za pristup ličnim podacima obavestiti o realizaciji zahteva najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Pravo na prigovor obrade podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese Basic Shop-u prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti. Basic Shop je dužan da prekine obradu podataka o licu koje je podnelo prigovor osim ukoliko ne dokaže da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.
Ukoliko se podaci o ličnosti obrađuju u svrhu direktnog marketinga, lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje u meri u kojoj je povezano sa direktnim oglašavanjem.
Ukoliko lice na koje se podaci o ličnosti odnose podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, Basic Shop ne može dalje obrađivati njegove podatke o ličnosti u takve svrhe.
Po prijemu zahteva za ograničenje obrade podataka o ličnosti Basic Shop će u najkraćem roku poslati obaveštenje da je zahtev zaprimljen. Basic Shop će lice koje je podnelo zahtev za pristup ličnim podacima obavestiti o realizaciji zahteva najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Pravo na prenos podataka o ličnosti

Lice na koje se odnose podaci o ličnosti ima pravo da Basic Shop-a zatraži podatke o ličnosti koje su u vlasništvu Basic Shop-a, u struktuisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i da podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Basic Shop-a.
Po prijemu zahteva za prenos podataka o ličnosti Basic Shop će licu koje je podnelo zahtev u najkraćem roku poslati obaveštenje da je zahtev zaprimljen. Basic Shop će lice koje je podnelo zahtev za prenos podataka o ličnosti obavestiti o realizaciji zahteva najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

7. U KOJE SVRHE PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Basic Shop prikuplja podatke koji su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na konkretnu svrhu obrade i biće korišćeni za postizanje više svrha koje su određene ovim pravilnikom.

8. KAKO KORISTIMO VAŠE LIČNE PODATKE

Svi podaci koje ostavite na Basic Shop web shop stranici se skladište i obrađuju u skladu sa zakonskom regulativom.
Sakupljeni podaci mogu biti upotrebljeni
u sledeće svrhe:
• Za pružanje podrške kupcima;
• Za realizaciju porudžbine;
• Za isporuku kupljenih artikala;
• Za proveru statusa isporuke;
• Za vođenje istorije kupovine;
• Za slanje promotivnih i informativnih poruka;
• Za obardu zahteva za reklamaciju kupljenih aritkala;
• Za obradu zahteva za povrat ili zamenu kupljenih artikala.

9. U KOJIM SLUČAJEVIMA MOŽEMO PODELITI VAŠE LIČNE PODATKE SA TREĆIM LICIMA

Pored ovlašćenih zaposlenih u Basic Shop-u Vaše podatke o ličnosti možemo proslediti kurirskoj službi radi isporuke poručenih artikala, marketinškoj agenciji (ukoliko ste dali pristanak prijavom na Basic Shop newsletter ili ste pristali na to prilikom registracije na Basic Shop-u), banci ukoliko se transakcija obavlja preko platne kartice ili JP Pošte Srbije ukoliko se povrat uplaćenih sredstava vrši putem poštanske uputnice.
Marketinška agencija će podatke o ličnosti koristiti isključivo u svrhe slanja promotivnih i informativnih poruka ukoliko ste za to dali pristanak ili u svrhe analize i poboljšanja kvaliteta pružanja usluga.
Basic Shop može proslediti Vaše podatke ovlašćenom državnom organu na njihov eksplicitni zahtev.

10. ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Basic Shop će Vaše lične podatke čuvati do isteka zakonskog roka čuvanja odnosno dok za to postoji legitiman interes, najduže do 10 godina, odnosno važeća saglasnost ili pristanak. Basic Shop neće čuvati Vaše lične podatke duže nego što je to nužno i zakonito tako što će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

11. SIGURNOST PODATAKA O LIČNOSTI

Basic Shop ceni poverenje koje nam pružate te je zaštita sistema i podataka o ličnosti za Basic Shop veoma važna. Basic Shop preduzima neophodne tehničke i organizacione mere kako bi osigurao bezbednost podataka o ličnosti.
Kako bi se obezbedila maksimalna zaštita Vaših podataka o ličnosti Basic Shop sprovodi neophodne mere zaštite: kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde se podaci o ličnosti pohranjuju; kontrolu prenosa podataka; kontrolu unosa podataka; mere informacione bezbedonosti.

12. PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGE DRŽAVE

Prenos podataka o ličnosti u drugu državu, na deo njene teritorije, ili u jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi ili u međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država, deo njene teritorije ili jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi ili ta međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

U Skladu sa članom 64. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, smatra se da je prethodno objašnjen primereni nivo zaštite obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama, na delovima njihovih teritorija ili u jednom ili više sektora određenih delatnosti u tim državama ili međunarodnim organizacijama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

U odluci o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektrora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti (broj 021-7718/2019 od 01.08.2019.godine), nalazi se i Kraljevina Švedska. Shodno navedenom Rukovalac prenosom podataka o ličnosti u Kraljevinu Švedsku u potpunosti ispunjava Zakonsku obavezu pri čuvanju i prenosu podataka o ličnosti.

Basic Shop podatke o ličnosti koje čuva na serveru, čuva na serveru koji je smešten u Kraljevini Švedskoj.