Prijavite se na Basic Shop newsletter listu i budite u toku sa novitetima, sa svim promocijama i ponudama koje nudimo.
S vremena na vreme, Basic Shop će pripremiti određene promocije i pogodnosti samo za korisnike koji se prijave na Basic Shop newsletter. Prijavite se već danas i ne propustite šansu da prvi saznate sve aktuelnosti i pogodnosti koje nudi Basic Shop.

1. OSNOVNI POJMOVI

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.
Lice na koje se podaci odnose je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.
Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
Zbirka podataka je svaki strukturisani skup podataka o ličnosti koji je dostupan u skladu sa posebnim kriterijumima.
Rukovalac je fizičko ili pravno lice koje samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje.
Obrađivač je fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.
Pristanak lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.
Treća strana je fizičko ili pravno lice, koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača.

2. IDENTITET RUKOVAOCA

Basic Shop
Save Kovačević 53b, 24000 Subotica, Srbija
Matični broj: 66482375
PIB: 112979144
Broj telefona: 060/150.12.55
Kontakt: info@basicshop.rs

3. SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Basic Shop prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u svrhu slanja promotivnih i informativnih obaveštenja o novostima, popustima, prodajnim podsticajima putem elektronske pošte.

4. PRAVNI OSNOV PRIKUPLJANJAI OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Basic Shop prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti na osnovu važećih propisa radi ispunjenja navedene svrhe iz tačke 3. ovog obaveštenja.
Basic Shop vrši prikupljanje i obradu podataka o ličnosti primaoca newsletter-a na osnovu pristanka lica na obradu podataka.

5. SLOBODA DAVANJA SAGLASNOSTI ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Davanje saglasnosti za obradu podataka o ličnosti je dobrovoljno. U slučaju nedavanja saglasnosti Basic Shop neće obrađivati dostavljen podatak za svrhe iz tačke 3. (tri) ovog obaveštenja.

6. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Basic Shop podatke o ličnosti prikuplja putem elektronske forme koja je postavljena na Basic Shop web shop stranici.

7. ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Basic Shop će podatke o ličnosti čuvati trajno ili do opoziva pristanka na obradu podataka od lica na koje se podaci o ličnosti odnose.

8. PODACI KOJE RUKOVALAC OBRAĐUJE

Basic Shop će za ostvarivanje svrhe iz tačke 3.(tri) ovog obaveštenja obrađivati sledeće podatke:
• Elektronska adresa
• Pol

9. PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI

Basic Shop ima pravo da podatke o ličnosti koji se odnose na lice prosledi trećem licu sa kojim Basic Shop ima zaključen ugovor a koja obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade iz tačke 3.(tri) ovog obaveštenja.

10. PRAVA LICA U VEZI SA OBRADOM PODATAKA O LIČNOSTI

Lice na koje se podaci odnose ima pravo na:
• Pristup podacima o ličnosti;
• Ispravku i dopunu podataka o ličnosti;
• Brisanje podataka o ličnosti;
• Ograničenje obrade podataka o ličnosti;
• Prigovor obrade podataka o ličnosti;
Podnošenje bilo kojeg, gore navedenog zahteva se vrši slanjem na elektronsku adresu: info@basicshop.rs .
Lice na koje se podaci odnose ima prava da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se na njega/nju odnose na adrese navedene u tački 2.(dva) ovog obaveštenja.

11. DUŽNOST RUKOVAOCA PODACIMA O LIČNOSTI

Basic Shop će podatke o ličnosti koje prikupi obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera (“integritet i poverljivost”).

12. PRIJAVA NA BASIC SHOP NEWSLETTER

Prijavu na Basic Shop newsletter vršite svojevoljno unosom elektronske adrese u formu za prijavu i pristankom pritiskom na dugme „Prijavi se“.
Prijavom na Basic Shop newsletter se slažete da će Vaša elektronska adresa sa kojom ste se prijavili na Basic Shop newsletter biti korištena za primanje Basic Shop informativnih i promotivnih obaveštenja.

13. ODJAVA SA BASIC SHOP NEWSLETTER-A

Opoziv pristanka na primanje Basic Shop newsletter-a možete izvršiti u svakom trenutku klikom na link „ODJAVA“ koji se nalazi na dnu svake poruke koju budete primili od strane Basic Shop-a.
Ukoliko ste se na Basic Shop newsletter prijavili sa nekoliko različitih elektronskih adresa, a ukoliko želite da se odjavite sa svakim nalogom, potrebno je da se odjavite sa svakog pojedinačnog naloga (elektronske adrese).

Dodatna pomoć

Ukoliko Vam je potrebna dodatna pomoć, molimo Vas kontaktirajte Basic Shop telefonsku službu prodaje na telefon: 060/150.12.55 (cena poziva se tarifira najviše po ceni jednog razgovora) ili putem elektronske adrese na: info@basicshop.rs .